6 minuter min

Vad är mineralull?

Mineralull är den gemensamma beteckningen för glasull och stenull.  
 

ISOVER produkter av glasull

Glasull

Glasull har låg vikt, är spänstig och har god hållfasthet. Den lämpar sig bra för mjuka isolerprodukter, exempelvis mellan trä- och stålreglar. Glasullens unika egenskaper har också gjort det möjligt för Isover att ta fram ett komplett taksortiment. Tack vare sin spänst och uppbyggnad klarar glasullen de höga kraven på belastning. Glasullen används också i form av rörskålar för isolering av rör samt skivor och mattor för teknisk isolering.
 

ISOVER ULTIMATE isolering

ULTIMATE

Isover ULTIMATE är en mineralull med samma egenskaper som vanlig Isover glasull när det gäller isolerförmåga, obrännbarhet, hantering, miljö och totalekonomi. Skillnaden ligger i Isover ULTIMATEs stora temperaturtålighet i kombination med den goda isolerförmågan. Detta ger materialet extra hög förmåga att motstå brand. 
 

ISOVER produkter av stenull
Stenull

Stenull används ofta där produkterna måste klara höga användningstemperaturer eller där det finns krav på högt brandmotstånd. Stenull används även där det krävs hög tryckhållfasthet.
 


Kvalitets- och miljöledning

Saint-Gobain Sweden AB, Isovers kvalitets- och miljöledningssystem är certifierat i enlighet med de internationella standarderna ISO 9001 och ISO 14001.
 

Tillverkning

Mineralull tillverkas av glas- respektive stenråvara som smälts och spinns till tunna trådar. På trådarna sprutas ett bindemedel som härdas när isoleringen passerar genom en ugn. Efter härdningen kapas isoleringen till rätt format. Vissa produkter belägger man före kapningen med ett ytskikt av t ex papper.
 

Värmekonduktivitet

Ett isolermaterials främsta egenskap är dess värmekonduktivitet, även kallat lambdavärde. Värmekonduktiviteten beskriver förmågan att leda värme. För ett isolermaterial ska värdet naturligtvis vara så lågt som möjligt. Glasull, stenull och olika cellplaster har i stort sett samma värmekonduktivitet.

Den låga värmekonduktiviteten hos glasull och stenull hänger samman med produkternas förmåga att hålla luften i isoleringen stilla och att minska värmestrålningen.

Värmekonduktivitet mäts i W/m·°C. För byggisolering anges värmekonduktiviteten alltid vid en medeltemperatur av +10°C. Den varierar mellan 0,030 och 0,045 W/m°C beroende på produkt.

För teknisk isolering anger vi värmekonduktiviteten vid flera olika temperaturer i våra produktbeskrivningar. Det beror på att värmekonduktiviteten ökar när temperaturen ökar, beroende på ökad värmestrålning.
 

Värmemotstånd

Om man vet tjockleken på en isolerprodukt kan dess värmemotstånd beräknas. Ju större värmemotstånd desto bättre isolering. För plana produkter beräknas värmemotståndet som isolertjockleken i meter dividerat med värmekonduktiviteten i W/m·°C.
 

Brandegenskaper

Isovers glas- och stenullsprodukter är med några undantag klassificerade som obrännbara material (Euroklass A1 eller A2). I produktpresentationerna framgår brandegenskaperna för respektive produkt.
 

Högsta användningstemperatur

Trots att såväl glasull som stenull är obrännbara material anges för de flesta produkter högsta kontinuerliga användningstemperatur till 200°C. Vissa produkter, framför allt teknisk isolering, kan dock användas vid högre temperatur trots att bindemedlet långsamt börjar brytas ned vid denna temperatur. Vid högre temperatur bryts bindemedlet ner i de varmaste skikten. Ju högre temperaturen är, desto snabbare går nedbrytningen.

Eftersom temperaturen snabbt faller i riktning mot den kallare sidan av isoleringen förblir bindemedlet opåverkat i större delen av materialet. Det finns dock ett par saker att beakta när isoleringen utsätts för temperaturer över 200°C. Den får inte belastas eftersom hållfastheten minskar i de partier av isoleringen där bindemedlet har bränts ur och avståndshållare ska därför användas för att avlasta isoleringen. Isoleringen får inte heller utsättas för fukt.

Dessutom måste upphettningen ske långsamt första gången, max 50°C per timme. När bindemedlet bryts ned kan viss rök och lukt uppstå. Se därför till att ventilationen är god och undvik att andas in röken.

Komfortbeläggning av polymer-cellulosa får en missfärgning vid 100°C, i övrigt påverkas inte komfortskiktet. För pappersklädda produkter gäller en lägre användningstemperatur, 80°C.
 

Dimensionstoleranser

Dimensionstoleranserna är olika för olika produkter. Kontakta ISOVER för information om en viss produkt. Tänk på att angivna dimensioner avser obelastade produkter. Vid belastning trycks produkterna samman och det nominella måttet kan underskridas.

Vid isolering av rör med matta komprimeras isoleringens inneryta då den böjs runt röret. Denna komprimering gör att mattans tjocklek minskar, vilket måste beaktas vid produktval och isolerutförande.
 

Dimensionsstabilitet

Glasull och stenull är material med god dimensionsstabilitet. Det är speciellt viktigt i byggnadsdelar som utsätts för stora temperaturvariationer, t ex låglutande tak.
 

Tryckhållfasthet

I våra produktbeskrivningar visas den långtidsbelastning som ger högst 5 % deformation. Produkterna bör inte utsättas för större långtidsbelastningar.

OBS: Förväxla inte dessa värden med den tryckhållfasthet som anges på etiketterna till CE-märkta produkter. På dessa etiketter står ett korttidsvärde som ger 10% deformation och det värdet ska inte användas vid dimensionering av långtidslast.
 

Komprimering

Lätta glasullsprodukter kan komprimeras ned till mindre än en femtedel av ursprunglig volym vilket minskar behovet av miljöstörande transporter. Produkterna blir lättare att hantera och kräver mindre lagerutrymme.
 

Ljudisolering

Isovers mineralull används även vid luftljudsisolering av mellanväggar och mellanbjälklag. I dessa byggnadsdelar placeras en isolerprodukt med låg densitet mellan reglar eller balkar. På dessa reglar eller balkar placeras tunga ytmaterial, t ex gipsskivor eller spånskivor. Lägg märke till att mineralullen inte behöver ha hög densitet.
 

Ljudabsorption

Den öppna porstrukturen hos mineralull ger mycket fina ljudabsorberande egenskaper. Absorptionsfaktorn varierar med frekvensen. I mellan- och högfrekvensområdet är absorptionen bra redan vid liten tjocklek. Ökas tjockleken förbättras absorptionen generellt, men mest i lågfrekvensområdet. För teknisk isolering visas absorptionsfaktorn i respektive produktpresentation.
 

Fuktegenskaper

Mineralullsprodukter är diffusionsöppna. Det innebär att vattenånga lätt vandrar genom dem. Produkterna suger inte vatten kapillärt och tar inte upp fukt från luften.

Vatten som kommit in i produkterna genom regn eller dränkning torkar ut om isoleringen lagras torrt och luftigt. Produkterna återfår då sin ursprungliga isolerförmåga. Om det inträngande vattnet varit förorenat finns det risk att föroreningarna finns kvar i isoleringen och produkten kan av denna anledning behöva kasseras.
 

Korrosion

Elektrolytisk korrosion förutsätter att en elektrisk ström leds från en del av en metallyta till en annan. Detta kan endast ske om isoleringen är vattendränkt eller fuktig. Mineralull är vattenavvisande och saknar hygroskopiska och kapillärsugande tendenser.
 

Lagring

Vid lagring utomhus ska mineralull skyddas mot väta. Om produkterna blir våta finns risk att man bygger in fukt i den färdiga konstruktionen, vilket ökar mängden byggfukt. I vissa fall kan byggfukt leda till skador på byggnaden.
 

Certifikat och typgodkännandebevis

Isover har ett flertal certifikat och godkännandebevis avseende sina produkter, främst avseende värmekonduktivitet och brandegenskaper.