2 min

Vilka krav på energihushållning gäller för fritidshus?

BBR avsnitt 9 Energihushållning är tillämpningsföreskrifter till 3 kap. 14 § och 15 § Plan- och byggförordningen (PBF). 3 kap. 14 § PBF gäller för alla byggnadsverk, d.v.s. även fritidshus. Bestämmelserna om särskilt goda egenskaper när det gäller hushållning med elenergi i 3 kap. 15 § PBF, gäller däremot inte för fritidshus med högst två bostäder.

Energihushållningskraven i BBR är inte skrivna för att gälla för fritidshus med högst två bostäder och följaktligen är dessa undantagna enligt BBR avsnitt 1:2. Därmed saknas speciella tillämpningsföreskrifter för fritidshus i detta avseende.

Dock gäller fortfarande kraven i 3 kap. 14 § PBF som innebär att byggnadsverk och deras installationer för uppvärmning, kylning och ventilation ska vara projekterade och utförda på ett sådant sätt att den mängd energi som med hänsyn till klimatförhållandena på platsen behövs för användandet är liten och värmekomfort för användarna tillfredställande. I ärende om fritidshus med högst två bostäder får kommunen inför startbesked ta ställning till om byggherren kan antas komma att utforma byggnaden så att den uppfyller de övergripande kraven i 3 kap. 14 § PBF.

Källa: www.boverket.se