Isover Fogtätningssystem - Ljud

Drevning runt dörrar och fönster görs traditionell med drevningsremsor av glasull. Det är en välfungerande lösning som det inte har gjorts mycket undersökningar på vad angår drevningssystemens bidrag till god ljudprestanda. Numera har det blivit stor fokus på alla delar av klimatskärmens bidrag till god ljudprestanda i våra bostäder. Därför har det blivit allt viktigare att få kunskap om detaljlösningar som drevningssystem.


Drevningssystems ljudprestanda

Vi har valt att göra en serie mätningar hos RISE Byggteknik - Ljud och vibration, som visar olika drevningssystems ljudprestanda. Vi har tittat på hur det påverkar ljudprestandan om man avslutar drevning med listtäckning, fogning med fogmassa samt kombinationer av dessa, provobjekt 3-7.

Vi har även gjort mätning på ett monterat fönster utan drevning som egentligen är en situation som man bara upplever under tiden man gör arbetet med fönstermontage och drevning, provobjekt 1. Vi har också gjort mättning på tom fog där man har ”glömt” drevning och bara täckt med list, provobjekt 2.
 

Uppmätt ljudprestanda
På skissen ser du de olika varianterna tillsammans med den uppmätta ljudprestandan.

Hur påverkas drevningens prestanda av fogens djup?

Mätningarna är gjorda för ett totalt fogdjup på 120 mm och med en fönstermodul som har mycket hög ljudprestanda. Det högsta prestanda man kan få för drevningar är 57dB under dom förutsättningar laboratoriet hos RISE Byggteknik - Ljud och vibration har. I verkligheten varierar fogdjupet. Fönster och dörrar har karmar som varierar från ca. 100 mm och upp till 230 mm, allt beroende på fönstrets/dörrens ljudprestanda som vanligvis varierar mellan 40 och 50 dB. Generellt kommer fönstrets ljudprestanda att vara det som dominerar i förhållande till drevningen. Ljudprestandan ökar med större fogdjup när man fyller fogen med drevningsmaterial.
 

Enkelt montage

Drevning av glasull är lätt att montera även för den som ska göra det för första gången. Drevningsremsorna sitter stadigt utan risk för att dom rör sig under arbetet till följd avluftrörelser från vind.

Här kan du se hur det går till att dreva fönster
 

Termisk prestanda

Isoleringsförmågan är god eftersom remsorna komprimers till en optimal densitet. Man kan räkna med ett lambdavärde på under 0,033 W/mK i monterat tillstånd. Fyll fogen med drevningsmaterial för optimal funktion.
 

Lufttäthet

Sättet man drever fogar och förseglar eller täcker drevningen har utvecklats under de gångna decennierna. Den vanligaste traditionella lösningen är att dreva fogarna med glasullremsor och täcka fogen på ömse sidor med trälist eller liknande. Detta motsvarar provobjekt 3. Denna lösning är inte lufttät i modern mening.

Idag använder man någon typ av fogmassa eller tejpning för att få god lufttäthet på invändiga sidan när man bygger hus med hög energiprestanda. Detta motsvarar provobjekt 4-7. Om man tejper för lufttätning blir den komplettering av provobjekt 3.
 

Brandklassat drevningssystem

I vissa fall finns brandkrav som innebär drevning och fogning som är anpassat för dessa. Om du har brandkrav ska du anpassa dina lösningar i vissa fall.