Byggnadsteknik
6 min

Bygga i dimma

Supporten tipsar om dimma

Under vintern kan det vara mycket fuktigt under långa perioder och många byggprojekt brottas då med byggfukt på ett sätt som man inte är van vid. 

Byggföretag såväl som privatpersoner undrar vad som har gått fel eftersom fuktproblemen uppstått i samband med isoleringsarbetet och arbetet med plastfolien. Problem kan uppstå i såväl renovering som nybyggnation där man bygger ventilerat snedtak och yttervägg där arbetet utförs från insidan. Men varför blir det problem även om man arbetar väderskyddat och undviker vattenskador från nederbörd. Det ska vi nu reda ut.

Luftfuktigheten under dimmiga vinterdagar

Image
Dimma - Luftfuktigheten
Utsikten vid middagstid och sen eftermiddag i Februari 2023 i NV-Skåne. Temperaturen var 2-3 °C .

När vädret ofta är dimmigt och man har långa perioder utan stabil frost eller frekvent nattfrost blir den relativa luftfuktigheten mycket hög. Dimma är ett uttryck för att luften har nått sin mättningspunkt vid den aktuella temperaturen. Den relativa fuktigheten i dimma är 100%RF. Precis när dimman börjar att lätta ligger luftfuktigheten vanligtvis på 95-98%RF.

De dimmiga vinterdagarna är också molniga och får på så sätt ganska stabila temperaturer dygnet runt. Typiska temperaturvariationer är ofta bara några få grader t.ex. 2°C ± 2°C.

Om det under en period förekommer många dimmiga morgon-och dagtimmar kan luftfuktigheten i genomsnitt bli så mycket som 95%RF i genomsnitt vilket är mer än traditionella nivåer som enligt gamla väderdata har varit runt 90%RF. 

De få soltimmarna som kommer ibland räcker inte till för att sänka luftfuktigheten tillräcklig mycket och tillräckligt länge för att få en mer normal torr luft som brukar vara karakteristisk för februari månad på dom flest håll i landet. 

Detta väder är en tuff utmaning eftersom många material tar upp fukt i förhållande till den relativa luftfuktigheten. Trämaterial/virke är det mest fuktkänsliga materialet som används till stommar och takkonstruktioner. Därför är det virkets egenskaper som normal sätter spelreglerna för hur man ska hanterar fukten under byggtiden.

Fuktkvot hos virke och luftfuktighet

Image
Dimma - Virke
Om virket har kontakt med den fuktiga uteluften under lagring såväl som efter stomresning kommer virket att ta upp mycket fukt från luften. Även om man får levererat fabrikstorrt virke med en fuktkvot på 12-vikt% kommer virke med normala dimensioner som används till regelstommar, takstolar och råspont att få en jämnvikt med uteluftens högre fuktnivå inom en till två veckor. Virket kommer att hålla den höga fukthalten ända tills det blir varmare väder eller man vidtar åtgärder som sänker fuktkvoten.

Fuktkvot hos virke är i stort sett oberoende av temperatur och man bortser normalt från temperaturen i samband med fuktkvot. Sambandet mellan luftfuktighet och fuktkvot är däremot tydlig och mycket viktigt att förstå. Det samma är sambandet med olika risker för skador på virke. Den mest påfallande risken är mögelrisken som finns när luftfuktigheten är över 80%RF under lång tid. Mögelpåväxten är både tidsberoende och temperaturberoende. Under fryspunkten är möglet nästan inte aktivt alls och i vanlig inomhustemperatur med mycket hög luftfuktighet är möglet mycket aktivt.

Image
Samband mellan relativ luftfuktighet (RF) och fuktkvot hos virke (vikt%). Det är viktigt att minska mögelrisken och andra mycket värre fuktskador genom att sänka luftfuktigheten i luften som har kontakt med virke som ska byggs in dold i konstruktionerna.  Sambandet mellan relativ luftfuktighet (RF), jämnviktsfuktkvot hos virke (vikt%) och risknivån för skador.  I det gröna området finns ingen mögelrisk eller oacceptabel fuktförskjutning vid första uppvärmningen efter isoleringsarbetet.  Det gula området visar nivån för målfuktkvot på 16-vikt% för inbyggt virke men marginal saknas. Det röda området har risk för mögel till följd av fuktförskjutning vid första uppvärmningen under kalla årstiden. ​​​​​Det finns även mögelrisk på papper och andra naturliga organiska material.

Det finns även risk för fuktpendling mellan plastfolien och luftspaltskiva/råspont på solexponerade nyisolerade tak om man inte vidtar åtgärder för att få ner fuktkvoten. Det är huvudsakligen ett höst/vinterproblem, men fukt från andra konstruktioner t.ex. nygjuten platta eller putsarbete kan alster mycket fukt.

Med stigande fuktkvot kommer ökad risk för kondensskador och deformationer.
I värsta fall nås fibermättning dv. vid 30M% och virket kan börja ruttna.

Fuktsäkert byggande är mer än väderskydd

Med tält som väderskydd över hela byggnaden minskar riskerna för vattenskador under byggtiden och den första perioden efter färdigställandet av byggnadens utvändiga delar. Dessutom blir arbetsmiljön bättre på byggarbetsplatsen, man får inga avbrott pga. dåligt väder, men hyrkostnaden är hög.
Problemet är dock:
- Tält ger skydd mot vattenskador från nederbörd, men ingen totalgaranti för fuktsäkert byggande!
- Tält är otillräckligt under vinterhalvåret pga. hög relativ fuktighet i uteluften som tältet inte kan ändra på.

 

Image

En annan metod är att bygga stommen och konstruktionens yttre skal snabbt, så man för möjlighet att stänga av mot omgivningarna. Då kan man sätta på lite värme och avfuktning eller lagom ventilation. Det kan vara nödvändigt att täppa till takets luftspalt från utsidan fram till tidpunkten för isolering och montering av ångspärr/ångbroms. Glöm inte att öppna upp för luftspalten igen när taket har isolerats och man sätter mer värme på huset.

Image
Dimma - Tak

Hur får man ner luftfuktigheten och fuktkvoten?

Det gör man genom uppvärmning och ventilation/avfuktning på lagom nivå.

Det finns en enkel tumregel för att få ner luftfuktigheten under 70%RF som i sin tur ger virket möjlighet att komma ner i fuktkvot. Efter en-två veckor har virket nått ny jämnviktsfuktkvot om det handlar om att få ner fuktkvoten några %-enheter. Om virket har fått kondens eller vattenskador tar det mycket längre tid.
 

Image
Uppvärmning på 5 °C över dygnsmedeltemperaturen i kombination med ventilation eller avfuktning kommer att säkerställa att den relativa fuktigheten kommer under 70%RF och fuktkvoten hos virke kan styras under 13-vikt% under alla årstider.

Fuktvandring i halvfärdiga ventilerade snedtak

Om man inte vidtar åtgärder för att få ner luftfuktigheten i det öppna takrummet när man vill isolera och sätta plastfolie finns risk att fukten vandrar fram och tillbaka genom isoleringen. Fenomenet är mest tydligt under den kalla och fuktiga årstiden och i tak i söderläge som får sol få timar mitt på dagen.

Fukten från råsponten vill vandra inåt under de soliga timarna. Om takutrymmet fortfarande är ouppvärmt kommer fukten kondensera på det mest ångtäta materialskiktet. Om taket t.ex. är uppbyggt av diffusionsöppen luftspaltsskiva/vindskydd under luftspalten, mineralullsskivor och plastfolie kommer fukten kondensera på baksidan av plastfolien dv mellan plastfolien och isoleringen. Under kväll- och nattimmarna vill fukten igen söka utåt mot råsponten som nu är den kallaste ytan i konstruktionen. Denna växelvisa fuktvandring i solexponerade tak kan fortsätta länge eftersom luftflödet i luftspalten inte kan ta upp speciellt mycket fukt på grund av att uteluften redan har mycket hög fuktighet. Taket torkar inte ut ordentligt förr än man kommer långt in på våren. Då finns det hög risk att råsponten hinner mögla innan konstruktionen torkar ut.

Detta är ett problem som man måste undvika!

Fuktförskjutning vid första uppvärmningen

Den första uppvärmningen efter att konstruktionen har isolerats och arbetet med folien – plastfolie eller ångbroms – är slutförd kommer en fuktförskjutning att ske när man bygger under kalla årstiden. Virket som befinner sig närmast den varma sidan släpper mycket av sin fukt. Fukten vandrar utåt mot råsponten. 

Image
Relativ fuktighet med luftspalt
Genom att värme upp utrymmet 5 °C över dygnmedeltemperaturen i kombination med avfuktning eller lagom ventilation sänks luftfuktigheten till under 70%RF. Man kan dock alltid värma upp till 8-10 °C som krävs för att använda avfuktare. 

Efter ett antal dagar får virket jämnviktsfuktighet som är maximal 13-vikt%. När man värmer upp den färdigisolerade och lufttäta konstruktionen/byggnaden kommer fuktförskjutningen bli minimal. Underramen kommer att släppa en del fukt som vandrar utåt mot luftspalten. Fuktmängden som förskjuts är minimal och har stor chans att kunna ventileras bort så länge som uteluften inte är för fuktig. Man kan med fördel vänta på lite varmare och soligare väder innan man värmer upp för fullt. 

Om inte du vidtar åtgärder kommer det att bli kondens i konstruktionen!

Läs mer om kondensproblem i nyisolerade ventilerade tak

 

Vad gör man när energi är dyr?

Det billigaste är att vänta med arbetet till man kommer in i sommarhalvåret. Om man vill bygga på hösten och vintern måste man acceptera viss energianvändning till lagom uppvärmning och avfuktning/ventilation.

Mätning av fuktkvot hos virke

Det är viktigt att man lär sig att mäta fuktkvot korrekt och med lämpligt instrument.
Man måste mäta fuktkvot på djupet av virket för att få en korrekt uppfattning av virkets fukthalt.

Det finns bra information om detta hos Träguiden