Dimensionering

Boverkets Byggregler (BBR)

I luftbehandlingsinstallationer är BBR:s råd att allt material ska vara obrännbart. Undantag får göras för mindre detaljer som filter och luftdon. Isovers produkter för ventilationsisolering är obrännbara och har ytbeklädnader som uppfyller kraven för Ytskikt klass 1.

 

EnergiförlusterEnergiförluster

BBR föreskriver att luftbehandlingsinstallationer ska ha sådant värmemotstånd och sådan täthet att energiförluster begränsas.

Ofta är det ekonomiska överväganden som styr när man dimensionerar isolering. Det gäller att finna den isolertjocklek som ger den lägsta årskostnaden. Vid en ökning av tjockleken minskar energiförlusterna samtidigt som byggkostnaden ökar. Den ekonomiska isolertjockleken är den som ger lägst totalkostnad.

Kondensisolering

Om en kanal med kall luft passerar genom ett rum med högre temperatur finns risk för kondensutfällning på kanalens utsida. För att förhindra detta isoleras kanalen så att yttemperaturen överstiger luftens daggpunkt. För att kondensisoleringen ska fungera måste isoleringen förses med en ångbroms. Isover Folielamellmatta och U Protect Slab 4.0 Alu1 har ytbeklädnad av aluminiumfolie som ger kondensskydd om alla skarvar och avslut fogtätas med aluminiumtejp (tillbehör).

Genom att placera isoleringen invändigt i kanalen fungerar kanalplåten som en effektiv ångbroms.

Ljuddämpning

Ventilationskanaler ska transportera luft, men inte buller från fläktar, spjäll och andra don i anläggningen. Genom att isolera kanalen invändigt med mineralullsprodukter får man en effektiv dämpning av det oönskade ljudet.

Läs mer om Isover Cleantec® och akustisk komfort här