YT:16 Ventilerad träfasad, 3-skiktslösning med vindskyddsskiva och 1 lager brandgips

Yttervägg - Träregelstomme - Ventilerad träfasad

YT:16 är en bärande yttervägg med träregelstomme i tre skikt och ett heltäckande fasadisoleringsskikt. Ett lager Gyproc ProtectF brandgips invändigt. Lämplig för ex. flerfamiljshus med medelhöga ljud- och brandmotståndskrav.

  • Ljudreduktion (Rw): 44-51 dB
  • Brandmotstånd: REI60
  • Klimatpåverkan (CO₂/m²): 24 kg

Läs mer
Läs mindre

Beskrivning

Bärande yttervägg med träregelstomme i tre skikt och ett heltäckande fasadisoleringsskikt. Ett lager Gyproc ProtectF brandgips invändigt. Lämplig för ex. flerfamiljshus med medelhöga ljud- och brandmotståndskrav.

Väggen är på utsidan isolerad med ISOVER Fasadskiva 30 som ger ett heltäckande styvt isolerskikt med ger minimala köldbryggor och få skarvar som försätter hela stommen i ett varmare klimat. Den diffusionsöppna vindskyddsduken innanför sitter fixerad på stommen ger både stomskydd och bidrag till lufttäthet.

Mellan träreglarna monteras en följsam regelisolering som finns i tre olika kvalitetsnivåer: Standard 37 och Professional 35 samt Premium 33. Skillnaden mellan lambda 0,037 W/m²·°C och 0,033 W/m²·°C medför ofta att man kan bibehålla samma U-värde med en tunnare regeldimension.

Ångspärren/ångbromsen är indragen vilket medför att kabeldragningar kan göras i det innersta isolerskiktet och därigenom undvika fler genomföringar än nödvändigt, den skyddade placeringen skyddar även från perforering i bruksfasen. ISOVER Vario® Xtra används som lufttätning och ångbroms i byggnader med normal fuktbelastning inomhus som i bostäder, kontor och liknande.

Reglarna i installationsskiktet är stående men förskjutna i förhållande till stommen för att minimera den mekaniska kontakten med varandra. Ett liggande korsreglat installationsskikt har likvärdig prestanda i avseende till U-värde och brandklass men ger något sämre ljudreduktion (ca 6 dB). Om högre ljudreduktion önskas kan ett extra skikt gipsskivor invändigt ge upp till 2 dB mer. Om ljudreduktionen ökas med extra gipsskiva så förbättras samtidigt även brandmotståndet. Angiven ljudreduktion i tabell nedan är beräknade värden, dessa värden ska ses som vägledande information. För dimensionering av ytterväggars ljudreduktion ska akustiker rådfrågas.

Se ingående produkter i listan ovan.


Beteckning YT:16-DS YT:16-KR
Konstruktionsbenämning
U-värdesberäknaren
Ventilerad träfasad,
3-skikt med förskjuten sekundärregel, GF
Ventilerad träfasad,
3-skikt med korsreglat installationsskikt, GF
Ljudreduktion:
  Rw 51 dB 44 dB
  Rw+Ctr 44 dB 37 dB
Brandmotstånd REI60 REI60
U-värde 0,136 0,136
Klimatpåverkan [kg CO2] (A1-A3): 24,30 24,30

Dokumentation

Välj alla
Projekterings-/arbetsanvisning
3 dokument related with the system
3 dokument related with the system
Arbetsanvisning: Isover Fasadskiva 30
Arbetsanvisning: Lufttäthet och fuktsäkerhet invändigt
Arbetsanvisning: Montering av isoleringsskivor i fackverk
Broschyr
2 dokument related with the system
2 dokument related with the system
Broschyr: Flerbostadshus i trä
Broschyr: System för lufttäthet och fuktsäkerhet