YT:19 Ventilerad träfasad, 3-skiktslösning med vindskyddssiva och 2 lager normalgips

Yttervägg - Träregelstomme - Ventilerad träfasad

YT:19 är en bärande yttervägg med träregelstomme i tre skikt och ett heltäckande fasadisoleringsskikt. Två lager normalgips invändigt och ULTIMATE-mineralull i installationsskiktet. Lämplig för exv. flerfamiljshus med medelhöga ljud- eller brandmotståndskrav.

  • Ljudreduktion (Rw): 46-53 dB
  • Brandmotstånd: REI60
  • Klimatpåverkan (CO₂/m²): 25 kg

Läs mer
Läs mindre

Beskrivning

Bärande yttervägg med träregelstomme i tre skikt och ett heltäckande fasadisoleringsskikt. Två lager normalgips invändigt och ULTIMATE-mineralull i installationsskiktet. Lämplig för exv. flerfamiljshus med medelhöga ljud- eller brandmotståndskrav.

Väggen är på utsidan isolerad med ISOVER Fasadskiva 30 som ger ett heltäckande styvt isolerskikt med ger minimala köldbryggor och få skarvar som försätter hela stommen i ett varmare klimat. Den diffusionsöppna vindskyddsduken innanför sitter fixerad på stommen ger både stomskydd och bidrag till lufttäthet.

Mellan träreglarna monteras en följsam regelisolering som finns i tre olika kvalitetsnivåer: Standard 37 och Professional 35 samt Premium 33. Skillnaden mellan lambda 0,037 W/m²·°C och 0,033 W/m²·°C medför ofta att man kan bibehålla samma U-värde med en tunnare regeldimension.

Ångspärren/ångbromsen är indragen vilket medför att kabeldragningar kan göras i det innersta isolerskiktet och därigenom undvika fler genomföringar än nödvändigt, den skyddade placeringen skyddar även från perforering i bruksfasen. ISOVER Vario® Xtra används som lufttätning och ångbroms i byggnader med normal fuktbelastning inomhus som i bostäder, kontor och liknande.

Isoleringen som använts i installationsskiktet är av ULTIMATE-mineralull som ger ett extra bidrag till brandmotståndet, för att kunna möta ett bärande och avskiljande krav på 60 min trots att det är endast normalgipsbeklädnad invändigt. Dessa två lager kan dock med fördel bytas ut mot ett lager Gyproc Protect F.

Reglarna i installationsskiktet är stående men förskjutna i förhållande till stommen för att minimera den mekaniska kontakten med varandra. Ett liggande korsreglat installationsskikt har likvärdig prestanda i avseende till U-värde och brandklass men ger något sämre ljudreduktion (ca 6 dB). Om högre ljudreduktion önskas kan ett extra skikt gipsskivor invändigt ge upp till 2 dB mer. Om ljudreduktionen ökas med extra gipsskiva så förbättras samtidigt även brandmotståndet. Angiven ljudreduktion i tabell nedan är beräknade värden, dessa värden ska ses som vägledande information. För dimensionering av ytterväggars ljudreduktion ska akustiker rådfrågas.

Se ingående produkter i listan ovan.


Beteckning YT:19-DS YT:19-KR
Konstruktionsbenämning
U-värdesberäknaren
Ventilerad träfasad,
3-skikt med förskjuten sekundärregel, ULT GN+GN
Ventilerad träfasad,
3-skikt med korsreglat installationsskikt, ULT GN+GN
Ljudreduktion:
  Rw 53 dB 46 dB
  Rw+Ctr 46 dB 39 dB
Brandmotstånd REI60 REI60
U-värde 0,136 0,136
Klimatpåverkan [kg CO2] (A1-A3): 25,49 25,49

Dokumentation

Välj alla
Projekterings-/arbetsanvisning
3 dokument related with the system
3 dokument related with the system
Arbetsanvisning: Isover Fasadskiva 30
Arbetsanvisning: Lufttäthet och fuktsäkerhet invändigt
Arbetsanvisning: Montering av isoleringsskivor i fackverk
Broschyr
3 dokument related with the system
3 dokument related with the system
Broschyr: Flerbostadshus i trä
Broschyr: Optimera dina konstruktioner med ISOVER glasull och våra premiumprodukter
Broschyr: System för lufttäthet och fuktsäkerhet