Oventilerad konstruktion

Oventilerade snedtak

Isovers konstruktioner för oventilerade snedtak

Oventilerade snedtak har ingen traditionell luftspalt under råsponten och är därför platsbesparande jämfört med motsvarande ventilerade konstruktioner samt är enkla och rationella i uppbyggnaden

Snedtak kan byggas som parallelltak/pulpettak med balkar eller på ramverkstakstolar och liknande. Man får de bästa lösningarna med ett jämtjockt isoleringsskikt runt hela takytan – något som inte är helt självklar för ramverkstakstolar. 

Ljudreduktion och brandmotstånd för snedtak anpassas på insidan, företrädesvis genom kombinationer av olika gipsskivor. I vissa fall används ULTIMATE i installationsskiket istället för glasull. Läs mer om ljud-och brandprestanda. 
 
Det finns två olika typer av oventilerade snedtak som ser snarlika ut men har helt olika sätt att hantera fukten i förhållande till årstidernas variation. De två konstruktionstyper har även olika fördelar, villkor och begränsningar i användningsområdet.

Diffusionstätt yttertak

Diffusionstät yttertak/underlagspapp

Det diffusionstäta yttertaket/underlagspappet innebär att fuktbalansen säkerställs av den variabla ångbromsen ISOVER Vario® Xtra i kombination med en diffusionsöppen innerbeklädnad vilket vanligtvis är gipsbeklädnad. Denna typ av konstruktion lämpar sig för bostäder och torra lokaler i det mesta av landet. Det finns en detaljerad projekteringsanvisning som guider dig genom konstruktionens förutsättningar i detalj samt ger viktiga råd om byggfuktshanteringen.

Läs mer i om Isover Vario® Xtra i projekteringsanvisningen nedan.


Nybyggnation och renovering/vindsinredning

Oventilerade snedtak har i princip samma uppbyggnad i nybyggnation som vid vindsinredning i existerande byggnader. Arbetet med isolering och folie görs från insidan förutsatt att yttertaket är färdigbyggd/intakt och slagregnstät. 

Exempel på denna typ av konstruktioner är: ST:60ST:62RST:63, ST:63RST:71ST:72ST:73.


Renovering från utsidan

Snedtakskonstruktionen kan byggas som oventilerad med diffusionstätt yttertak/underlagspapp såframt den invändiga beklädnaden inkl. underlag är diffusionsöppen på samma nivå som gipsbeklädnader på glespanel eller korsregling.

I samband med byte av råspont och yttertak finns möjlighet att åtgärda bristande lufttätning och isolering. Den variabla ångbromsen ISOVER Vario® Xtra monteras från utsidan – upp över balkarna och ner i bottnen av facken mot baksidan av innerbeklädnaden. Det är viktigt att arbetet görs under tält och endast under sommarhalvåret eftersom det är den enda årstiden där fuktkvoten i virket har möjlighet att bli tillräcklig låg med naturens hjälp.

Exempel på denna typ av konstruktioner är ST:61R.
 


Diffusionsöppet underlagstak

Diffusionsöppet underlagstak – luftning under yttertak

Man kan använda diffusionsöppna underlagstakduken Bastion (fd Vempro™, R+) om yttertaket är ett tegel- eller betongpanntak eller annan typ av tak som har luftning under yttertaket i skiktet med bär- och ströregler. Fukten kan diffundera åt två håll om man använder den variabla ångbromsen Isover Vario® Xtra som tillåter att dynamisk fuktfunktion allt efter årstidsvariationer från ute- och innemiljön. 

Konstruktionen har bred användning i hela landet med få villkor. Först och främst krävs minst 18 gr lutning för avvattning. Ströläkt monteras med spiktätning mot underlagstakduken Bastion (fd Vempro™ R+). Yttertaket monteras så fort som möjligt varvid bästa förutsättningar för fuktsäkert byggande skapas.


Nybyggnation

Arbetet med isolering och folie görs från insidan efter yttertaket har monterats och konstruktionen är slagregnstät.

Exempel på denna typ av konstruktioner är ST:64ST:65 och ST:66.


Renovering från utsidan

I samband med byte av råspont och yttertak finns möjlighet att åtgärda bristande lufttätning och isolering. Den variabla ångbromsen Isover Vario® Xtra monteras från utsidan – upp över balkarna och ner i bottnen av facken mot baksidan av innerbeklädnaden. Arbetet med denna typ av renovering från utsidan ska ske under betryckande väderskydd vilket i regeln vill säga under tält och fördelaktigt under sommarhalvåret.

Exempel på denna typ av konstruktioner är ST:66R, ST:67R och SP:61R som är lösning med påbyggnad med Isover Plus+ för ökat isoleringstjocklek. 


Nybyggnation - KL-trästomme

Snedtak med KL-stomme byggs från utsidan efter KL-trästommen har rests. Den variabla ångbromsen Isover Vario® Xtra används för lufttätning. Efterföljande arbeta ske under betryckande väderskydd. 

Exempel på denna typ av konstruktioner är samt SM:62.