InsulSafe - Deklarerade miljöegenskaper

ISOVER InsulSafe® miljöegenskaper


ISOVER InsulSafe® består till mer än 97 % av glas. ISOVER InsulSafe® innehåller inga ämnen som klassas som farliga enligt europeiska regler.

Värmeisolering hör till de byggprodukter som mycket sällan byts ut under husets användningstid och de som bor i huset kommer vanligtvis inte i direktkontakt med isoleringen. Andra typer av byggprodukter kommer de boende däremot nästan i daglig kontakt med. Därför bör du ha kunskap om miljö- och hälsoegenskaperna hos de byggprodukter som finns i huset där du bor. Isover redovisar utförlig miljöinformation på internet – såväl på egna hemsidor som hos externa organisationer.

Isover InsulSafe® består till mer än 97 % av glas. Resten är tillsatser som underlättar lösullens installation genom blåsning. Isover InsulSafe® innehåller inga ämnen som klassas som farliga enligt gällande regler, den europeiska REACH-förordningen.
 

Fristående bedömningar

I Sverige finns idag organisationer som ställer egna krav för bedömning av byggprodukter. Isover InsulSafe® får exempelvis godkänt betyg från ByggvarubedömningenSundaHus och Svanen.
 

Glasullen tål att jämföras

Om du vill jämföra miljödata för olika isolerprodukter kan du inte använda värden per kilogram av respektive produkt. Isover InsulSafe® är en lätt produkt och för samma isolerfunktion måste man ibland använda dubbelt så mycket material av andra produkter. För en rättvis jämförelse måste du veta hur mycket som behövs av de olika isolermaterialen, per kubikmeter (m3).
 

Deklarerat innehåll

Om du vill ha utförlig information om miljö- och hälsoegenskaper hos Isover InsulSafe® och Isovers övriga produkter finner du detta i byggvarudeklarationer och SUIS här på webbplatsen.
 

Byggvarudeklaration  

Safety Use Instruction Sheet/SUIS

 

Hela livscykeln

Du kan även få information om Isover InsulSafes miljöpåverkan under hela dess livscykel – från utvinning av råvaror för tillverkning av produkten till att byggnaden långt senare rivs. Sådan information finns i en Miljövarudeklaration, även kallad Environmental Product Declaration, EPD. Alla Isovers EPDer täcker hela produktens livscykel. 

Miljövarudeklaration/EPD: Isover InsulSafe®

En EPD görs utifrån en europeisk standard (metod). Antingen bedöms produktens miljöeffekt från vaggan till graven (från råvaruutvinning till deponi/åervinning), vilket är korrekt eller från vaggan till porten (enbart tillverkningsfasen). En EPD utformad enbart för tillverkningsfasen tar inte hänsyn till hela livscykeln. Därför är det viktigt att EPDer jämförs för hela livscykeln för att få en korrekt jämförelse mellan olika material.

Om man räknar med att kol binds vid tillverkningen, måste man också ta hänsyn till vad som sker med produkten i slutskedet. Exempelvis frigörs den CO2 som binds i råvara vid återvinning via förbränning.

Läs mer om EPD här